• ایران - خوزستان
 •   06133383344
 •   info@pnegah.ir
08
شهریور
(0 رای‌ها)

اخبار

تایپوگرافی

عنوان 1

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

عنوان 2

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

عنوان 3

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

عنوان 4

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

عنوان 5

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

عنوان 6

قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.قبل از پیدایش کامپیوترها، فقط در انتشارات و متون چاپی از مفهوم تایپوگرافی استفاده می‌شد و در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. دستگاه‌های چاپ پیشرفته پدید آمده‌اند که میتوانند متون را با کیفیت بسیار بالا روی کاغذ چاپ کنند. حتی دستگاه‌های چاپ خانگی هم قادر به چاپ متون با کیفیت مناسب هستند. همانطور که می‌دانید کیفیت متون چاپی بر اساس (نقطه در اینچ) سنجیده می‌شوند و با توجه به کیفیت بالای چاپ دستگاه‌ها، طراح‌های قلم با خیال راحت می‌توانند جزئیات زیبایی را در قلمی که طراحی می‌کنند در نظر بگیرند. اما داستان برای صفحات نمایش کامپیوتر طور دیگری است.

 

[ jvquote title="Someone famous in" subtitle="Source Title"]Quote box "default".[/jvquote]

 

"پیشفرض". مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

"اصلی".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است.

برجسته در عنوان منبع

"اطلاعات". مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

"موفقیت".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

"هشدار".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در Source Title

"خطر".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

"آیکون".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

"استایل".مرورگرهای پیشرفته امروزی اکثرا تنظیمات و قابلیت‌های سیستم عامل اجرا کننده را به ارث می‌برند. برای مثال در سیستم عامل مک متون در تمام مرورگرها به یک شکل واحد یا نزدیک بهم دیده می‌شوند. البته مرورگر فایرفاکس از نسخه ۳ به بعد تلاش کرده‌است تا بعضی از ضعف‌های رندرینگ سیستم‌عامل را در وب برطرف کند. اما در سیستم عامل ویندوز، متاسفانه مرورگرها در به کارگیری تکنولوژی تقریبا ناتوان بوده‌اند. برای مثال مرورگر کروم در سیستم عامل مک بهترین نمایش و در سیستم عامل ویندوز بدترین نمایش ممکن را میان مرورگرهای دیگر دارد. متاسفانه ما به عنوان طراح وب، کنترل زیادی روی نحوه نمایش این مرورگرها نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم انتخاب قلم مناسب با طراحی خوب است

برجسته در عنوان منبع

 

[ jvlist type="arrow"]Flexible, Responsive Layout|Compatible with WordPress|Retina Display Ready|Powerful Admin Panel[/jvlist]

 

 • انعطاف پذیر،ریسپانسیو
 • سازگار با وردپرس
 • نمایش شبکه های آماده
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • انعطاف پذیر،ریسپانسیو
 • سازگار با وردپرس
 • نمایش شبکه های آماده
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • انعطاف پذیر،ریسپانسیو
 • سازگار با وردپرس
 • نمایش شبکه های آماده
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • انعطاف پذیر،ریسپانسیو
 • سازگار با وردپرس
 • نمایش شبکه های آماده
 • پنل مدیریت قدرتمند

 

[ jvalert type="success" close="yes" icon="yes" title="Alert success"]Lorem ipsum dolor sit amet[/jvalert]

 

هشدار موفقیت
باشدلورم ايپسوم متن ساختگي با توليد سادگي نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
هشدار موفقیت
باشدلورم ايپسوم متن ساختگي با توليد سادگي نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
هشدار موفقیت
باشدلورم ايپسوم متن ساختگي با توليد سادگي نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
هشدار موفقیت
باشدلورم ايپسوم متن ساختگي با توليد سادگي نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
آخرین ویرایش در شهریور 08, 1395
برای ارسال نظر وارد سایت شوید